e-imza portalına özel söyleşi

By |

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın elektronik imza uygulamaları nelerdir?
Müsteşarlığımızca hazırlanan ve yürürlüğe giren elektronik imza uygulamalarının ilki kamuda da ilk elektronik imza uygulaması olma vasfını taşıyan Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesidir. Ülkemiz genel ihracatının yarısına yakın bir bölümünün gerçekleştiği Dahilde İşleme Rejimi hazırlanan proje ile internetten başvurulabilir ve takip edilebilir duruma gelmiştir.

Kamuda ilk e-imza uygulamasının hayata geçirildiği Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) Elektronik Ortama Aktarılması Projesi nedir?
DİR Otomasyon Projesi Dahilde İşleme İzin Belgelerinin, düzenlenme aşamasından taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar geçen süreci, hazırlanan web tabanlı (www.dtm.gov.tr) program ile internet üzerinden gerçekleştirmeyi sağlayan bir projedir.

DİR Otomasyon Projesinin hedefleri nelerdir?
Bilişim çağı olarak adlandırılan ve her türlü işlemin ve ticaretin sanal ortama kaydığı günümüzde, gecikmeye tahammülü olmayan dış ticaret işlemlerinin de elektronik ortama taşınması ve böylece işlerin çok daha süratli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ulaşmak istediği hedeflerden biri olmuştur. İhracat Stratejik Planın genel hedefi olan “Sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat yapısının oluşturulması” hedefine yönelik planın 2. ve 5. maddeleri doğrultusunda ihracatta e-ticaret yöntemlerinin kullanılmasında artış sağlanması ve ihracatın önündeki bürokratik engellerin kaldırılması da projemiz ile ulaşılacak hedefler arasındadır.

Bu hedeflere yönelik olarak hazırlanan DİR Otomasyon Projesi Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve ülkemiz genel ihracatının yaklaşık %54’üne yakın bir bölümünü teşkil eden Dahilde İşleme İzin Belgelerinin düzenlenme aşamasından taahhüt hesaplarının kapatılması aşamasına kadar geçen tüm sürecin elektronik ortama aktarılmasını sağlamıştır..

DİR Otomasyon Projesi ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kurumumuzun ihtiyaç duyduğu bilginin en kısa sürede temin edilmesi, evrak akış sisteminde yaşanan zaman kaybının azaltılması, bilgi güvenliğinin sağlanarak firmalara hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet sağlanması, ihtiyaç duyulan diğer kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonunun sağlanarak ithalat ve ihracat politikaları geliştirilmesi hedeflenmektedir

DİR Otomasyon Projesinin kazançları neler olacak?
Bu proje, sürdürülebilir ihracat artışına ve çağımız gereği olan e-devlet uygulamalarına büyük bir katkı verirken, aynı zamanda önemli ölçüde zaman ve kağıt tasarrufu sağlayacaktır. 2004 yılında 4,968 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmiş olup, belgelerin toplam ihracat taahhüdü 33.7 milyar dolardır. Bu rakam genel ihracatımızın % 53.7’sine karşılık gelmektedir.

Diğer taraftan, bu proje ile güvenilir ve ayrıntılı bilgiye anında ulaşmak mümkün olacağından, karar verme süreçleri hızlanırken, politika belirleme ve strateji oluşturma etkinliği artacaktır.
DİR Otomasyon Projesi ile, ihracatçılarımız zaman ve mekan kısıtı olmaksızın, yeni belge başvurusu, mevcut belgeleri ile ilgili revize talebi ve kapatma müracaatlarını internete bağlı her hangi bir bilgisayardan elektronik imza kullanarak gerçekleştirebilmekte ve yapılan müracaatların değerlendirme aşamaları yine internetten anında takip edilebilmektedir.

Aynı şekilde, Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin tüm işlemler Müsteşarlığımızca bilgisayar ortamında yapılmakta ve çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Mevcut uygulama ile Dahilde İşleme İzin Belgesi talebinde bulunan firmalarımızdan; her defasında ilgili kurumlardan onaylı, ticaret sicil gazetesi, kapasite raporu, ekspertiz raporu, bilanço ve kar zarar tablosu gibi belgelerin hazırlanarak Müsteşarlığımıza gönderilmesi istenmektedir. Firmalarımızın bu belgeleri hazırlayıp Müsteşarlığa göndermeleri zaman kaybının yanısıra, başta noter ücretleri olmak üzere önemli ölçüde maddi yük getirmektedir. DİR Otomasyon Projesiyle, firmalarımızdan bu belgeler sisteme aktarılmak üzere bir defaya mahsus istenilmekte ve bilgisayar sistemine aktarılarak tüm işlemler bu kayıtlar kullanılarak yapılmaktadır.
Ayrıca, firmalarımızdan bir defaya mahsus istenilen bu belgeleri düzenleyen kurumlar ile yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, sisteme kayıt sırasında ve Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin işlemlerde firmalarımızdan herhangi bir belge  istenilmesine gerek kalmayacaktır.

Halen, Dahilde İşleme İzin Belgelerine yönelik firma talepleri, önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılmakta, oradan da fiziki dosyalar Müsteşarlığımıza intikal ettirilmektedir. Taleplerin değerlendirilmesi, postada geçen zamanla da dikkate alındığında 1 ile 2 hafta arasında sürebilmektedir. Bu proje ile, Dahilde İşleme İzin Belgesine ilişkin işlemler aynı gün sonuçlandırılmaktır.

Mevcut uygulamada Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat ihracat işlemleri, belgenin arkasına yazılmakta bu alan ise çoğu zaman yeterli olmamakta ve  belgenin arkasına eklenen sayfalarca kağıt ile gerçekleşme değerleri takip edilmeye çalışılmaktadır. DİR Otomasyon Projesi ile düzenlenen belgelere, her bir kalem için satır kodu getirilmiş olup söz konusu satır kodları baz alınarak gerçekleşme değerleri Gümrük Müsteşarlığı ile sağlanan entegrasyon ile anında takip edilmekte ve gerekli düşümler sistem tarafından anında yapılmaktadır.

Proje kapsamında firmalarımızın gerçekleştirebileceği işlemlerden bazıları şunlardır;

 • Belge müracaatı yapabilme
  • İthalat/ihracat listelerini online/offline hazırlayabilme
  • Hammadde sarfiyat tablolarını online/offline hazırlayabilme
 • Mevcut belge bilgileri veya firma bilgileri ile ilgili her türlü revize talebi yapabilme
  • İthalat veya İhracat listelerinde değişiklik talebi.
  • Ek süre talebi.
  • Yan sanayici revizesi.
  • H kodlu belgeler için ülke revizesi.
  • Y Kodlu belgeler için faaliyet revizesi.
 • Kapatma müracaatı yapabilme.
  • Yurt içi alım ve satım faturalarını bildirme.
  • Özel fatura ile yapılan satışlarını bildirme.
 • Belge kapsamında gerçekleşen ithalat ile ihracatlarını takip edebilme
 • İptal talebinde bulunabilme
 • Evraklarını takip edebilme

DİR Otomasyon Projesinden yararlanmak isteyen firmaların yapması gerekenler nelerdir?
Firmalarımızın güvenli bir şekilde sisteme dahil olarak proje kapsamında işlem yapabilmeleri için elektronik imza sertifikası kullanmaları gerekmektedir. Söz konusu elektronik imza sertifikaları Telekomünikasyon Kurumu (www.tk.gov.tr) tarafından yetkilendirilen özel elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilebilecektir.

Firmalarımızın DİR Otomasyon Projesinden yararlanabilmeleri için;
1 – Yetkilendirilen nitelikli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından elektronik imza sertifikası temin etmesi,
2 – www.dtm.gov.tr internet adresinde belirtilen işlemleri takip ederek projeye dahil olma talebini Müsteşarlığa iletmesi,
3 – Firma bilgilerinin sistemimize kaydedilebilmesi için gerekli evrakların bir defaya mahsus üyesi bulunulan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine göndermesi,
4 – Yine aynı web adresinden elektronik imza sertifikası kullanarak proje dahilinde talep edilen müracaatı yapması yeterli olmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın e-imza bağlamında bundan sonraki proje ve uygulamaları neler olacak
Müsteşarlığımız internet üzerinden vereceği hizmetler için elektronik imza kullanacak bir altyapıyı oluşturmuştur. Bu amaçla DİR otomasyon projesinin yanında, Müsteşarlığımızın tüm doküman akış sistemini elektronik ortamda gerçekleştirmek, iş süreçlerini modelleyerek etkin ve verimliliği artırmak amacıyla “Dokümantasyon Yönetim ve İş Akış Projesi” gerçekleştirilmiştir. kapsamında tüm iç yazışmaları, arşiv işlemlerini ve Müsteşarlığa yapılacak müracaatları elektronik ortama taşıma konusunda çalışmalar tamamlanma aşınmasına gelinmiş bu ay içerisinde pilot çalışma olarak başlatılacaktır. Bu projemizde de nitelikli elektronik imza kullanımı esas teşkil etmektedir.

Bunun dışında, Serbest Bölgelerimiz ile ilgili olarak, serbest bölge işlemlerinin yönetimi ve izlenebilmesi, sağlıklı verilerin oluşturularak Devlet İstatistik Enstitüsü’ne elektronik ortamda aktarılması ve Gümrük Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi diğer ilgili kuruluşlarla veri paylaşımının sağlanması, firmalarımızın DİR Otomasyon Projesinde olduğu gibi yer ve zaman bağımlılığı olmaksızın tüm işlemlerini internet üzerinden yapabilmeleri amacıyla, nitelikli elektronik imzanın kullanılacağı bir projenin ön hazırlıkları tamamlanmış olup çalışmalara başlanmıştır. Bu projemizi de kısa bir zaman zarfı içerisinde devreye almayı planlamaktayız.
Görüldüğü gibi, kamuda ilk elektronik imza uygulamasını devreye alan Müsteşarlığımız belki de kamudaki ikinci ve üçüncü uygulamalarında sahibi olacaktır.

Yeni olan şeylere (özelliklede teknolojik olana) korku ve tereddütle yaklaşıldığı düşünülecek olursa, ihracatçının karşısında yeni olan elektronik imza ile ilgili ihracatçıya nasıl bir mesaj vermek istersiniz
Elektronik imza dünyada bir çok ülkede güvenle kullanılan ve ülkemizde de 5070 sayılı Elektronik İmza kanunu ile yürürlüğe giren bir uygulama. Dünyada artık ticaretten, kamu hizmetlerine her türlü işlem sanal ortamlarda gerçekleşiyor. Ülke olarak gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde bu gelişmenin dışında kalmamız düşünülemez. İhracatçılarımızın hukuki güvence altında olan elektronik imza ile ilgili işlemlerin kendi menfaatlerine olduğunu ve yapacakları bir çok işlemde maddi ve zaman kazanımı sağlayacağını fark ederek elektronik imzayı benimseyecekleri kanaatini taşıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir